Finanssisektori

Talous ei toimi erillään luonnosta. Luontokadon etenemiseen liittyy kasvavia liiketoimintariskejä, jotka heijastuvat vahvasti myös finanssialalle. Samanaikaisesti luontoa vahvistavaan ja uudistavaan liiketoimintaan avautuu merkittäviä mahdollisuuksia. Autamme finanssisektorin toimijoita luontoon liittyvien riskien ja -mahdollisuuksien kartoittamisessa, datan tuotannossa, vastuullisten sijoitusportfolioiden hallinnassa, ja vihreiden laina- ja sijoitustuotteiden kehittämisessä. Olemme etulinjassa toimeenpanemassa standardeja, joihin markkinat luottavat, kuten Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Luontovaikutusten ja -riskien arviointi

Luontovaikutukset ja luontoon liittyvät riskit ovat merkittävimpiä sektoreilla, jotka ovat suoraan riippuvaisia luonnosta ja sen tuottamista ekosysteemipalveluista, kuten maa- ja metsätaloudessa, elintarvike- ja tekstiiliteollisuudessa, energian tuotannossa sekä rakennussektorilla.
Autamme rahoitussektorin toimijoita tunnistamaan, hallitsemaan ja raportoimaan lainoitus- ja sijoitusportfolioiden luonto- ja ilmastoriskejä. Riskit jaetaan tyypillisesti fyysisiin riskeihin, siirtymäriskeihin, ja systeemitason riskeihin.

Kehitämme riskien arviointimenetelmiä aktiivisesti esim. osana Precilience-hanketta.

Rahoituksen kanavoiminen luontoa vahvistavaan liiketoimintaan

Suurin osa maailmanlaajuisista rahavirroista kanavoituu vielä tällä hetkellä liiketoimintaan, joka heikentää luontoa. Autamme finanssisektoria luontoa vahvistavien ja kestävää tuottoa tarjoavien liiketoimintamahdollisuuksien kartoituksessa.

Mahdollisuuksia löydetään tyypillisesti joko tukemalla negatiivisten luontovaikutusten vähentämistä nykyisissä laina- tai sijoitussalkuissa, tai strategisella tuotteiden, palveluiden, markkinoiden ja sijoitusten muutoksella. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rahastot, joissa on vain yrityksiä, joiden luontovaikutukset ovat alle tietyn tason, tai lainat, joiden hinnat heijastavat yrityksen suoraa vaikutusta luontoon.

TNFD (Taskforce for Nature-related Financial Disclosures)

Hyödynnämme työssämme TNFD-viitekehystä. TNFD:n lähestymistapaa hyödyntäen selvitämme, miten luonnossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat liiketoimintaan, keskittyen taloudellisiin vaikutuksiin ja tunnuslukuihin. Arviointi toteutetaan neljässä vaiheessa nk. LEAP-prosessin mukaisesti:

Locate-vaiheessa paikannamme luontoon liittyvät vaikutukset kolmesta näkökulmasta: toimialoittain, arvoketjuittain ja maantieteellisesti.

Evaluate-vaiheessa arvioimme vaikutukset ja riippuvuudet, jotka liittyvät ensimmäisessä vaiheessa tunnistettuihin paikkoihin.

Assess-vaiheessa luontoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet priorisoidaan.

Prepare-vaiheessa tunnistettuihin ja priorisoituihin riskeihin ja mahdollisuuksiin aletaan varautua; näihin liittyviä tietoja valmistaudutaan raportoimaan ja tunnusluvuille aletaan asettamaan tavoitteita.

Luontoa toteuttaa yhteistyössä The Biodiversity Consultancyn ja Sitran kanssa TNFD:n käyttöönottoon liittyvän koulutuksen rahoitusalan toimijoille.

Luotettava data on kaiken perusta

Luontovaikutuksiin liittyvää dataa on saatavilla enemmän kuin tyypillisesti uskotaan. Lisäksi uudet datalähteet ja tekoäly ovat avanneet mahdollisuuksia tuottaa ja hallinnoida dataa tehokkaasti. Hyödynnämme työssämme kansainvälisiä luontovaikutusten arviointia tukevia tietokantoja kuten EXIOBASE ja LC-IMPACT, sekä organisaation kirjanpitoa. Lisäksi tuotamme itse uutta luontovaikutuksia kuvaavaa dataa paikkatietoa, satelliittikuvia ja tekoälyä hyödyntäen.

Luontovaikutuksia kuvaavaa dataa hyödynnetään myös luontojalanjäljen laskentaan.

Työ tukee CSRD-raportointia ja tiedepohjaisten tavoitteiden asetantaa

TNFD-viitekehyksen mukainen lähestymistapa luontovaikutusten arviointiin auttaa sopeutumaan luontoa koskevaan sääntelyyn. TNFD tukee EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n mukaista tiedonkeruuta, sillä TNFD:n LEAP-lähestymistapa on sisäänrakennettu ESRS-standardeihin.

TNFD edistää läpinäkyvää raportointia ja parantaa päätöksentekoa myös niiden organisaatioiden osalta, jotka eivät kuulu CSRD:n piiriin. TNFD:n suositukset ovat linjassa myös muiden nykyisten ja tulevien viitekehysten ja standardien kanssa, kuten SBTN (Science Based Targets for Nature), joka tarjoaa konkreettisen ohjeistuksen tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamiseen. TNFD:n suositukset vaikuttavat myös vapaaehtoisten standardien kehitykseen, erityisesti tulevaan ISSB:n luontostandardiin.